13.09.2012. AITA fton kompani auditimi të dërgojnë ofertën e tyre brenda datës 19 Shtator bazuar në këto Terma Reference.

Organizata: Shoqata Shqiptare e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit – AITA

Tipi i projektit: Auditimi i pasqyrave financiare, kontrollimi i llogarive të kontabilitetit dhe faturave, dokumenteve mbështetëse e shënimeve plotësuese për vitin financiar 2011 dhe për periudhën Janar – Gusht 2012.

Afati i dorëzimit të ofertave: 19 Shtator, 2012

Data e dorëzimit të rezultateve: 12 Tetor, 2012